آیت الله رمضانی

آیت الله رمضانی

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع)